قوانین و مقررات‌

گروه تأسیسات قائم (عج) این وب سایت را براى خرید و فروش کالا به صورت آنلاین و ارتباطات شخصى و قانونى شمـا بر قـرار مى نماید. لطفا در صورت تمایل سایت ما را مرور نمایید. به شما اجازه داده مى شود که مطالب مندرج در این سایت را براى استفاده شخصى و غیر تجارى بارگیری (download) کنید مشروط بر اینکه کلیه تذکرات مربوط به حقوق مولفین (قانون کپى رایت) و سایر موارد حقوق مالکیت مندرج در مطالب را رعایت نمایید. با این حال شما مجاز نیستید که بدون اجازه کتبى گروه تأسیسات قائم (عج) اقدام به توزیع، تغییر، مخابره، استفاده مجدد، درج مجدد و یا استفاده از محتویات سایت، اعم از متن، عکس، صوت و تصویر، بصورت عمومى و یا با اهداف تجارى نمایید.

دسترسى و استفاده شما از سایت همچنین مشروط به شرایط و الزامات ذیل و قوانین مربوطه مى باشد. شما با ورود به سایت و مرور سایت، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى "شرایط و الزامات" را پذیرفته و اقرار مى نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و تحول گران عرصه اطلاعات در این زمینه ملغى و بلا اثر خواهد بود. در صورت عدم موافقت با "شرایط والزامات" لازم است بلا فاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید.

شرایط و الزامات

1- هرچه در این سایت مى بینید یا مى خوانید طبق قوانین حقوق مولفین (قانون کپى رایت) محفوظ بوده مگر آنکه به وضوح بیان شده باشد. نمى توان این مندرجات را بدون اجازه کتبى گروه تأسیسات قائم (عج) اطلاعات بکاربرد جز آنکه در این "شرایط و الزامات" و یا متن مجاز دانسته شده باشد. همچنین گروه تأسیسات قائم (عج) نیز تضمین یا بیان نمى کند که استفاده مطالب نمایش داده شده در این سایت موجب تجاوز به حقوق شخص (اشخاص) ثالثى که در تملک یا وابسته به گروه تأسیسات قائم (عج) نیستند، نخواهد گردید.

2- علیرغم اینکه گروه تأسیسات قائم (عج)  تلاش معقول خود را جهت دقت و به روز بودن اطلاعات سایت بکار مى بندد به هیچ وجه دقت وصحت آنها را تضمین یـا ادعا نمى نماید. گروه تأسیسات قائم (عج) هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال خطا و از قلم افتادگى محتواى سایت بعهده نمى گیرد.

3- استفاده شما و مرور و جستجوی شما در سایت با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى گیرد. نه گروه تأسیسات قائم (عج)  و نه اشخاص حقیقى، یا حقوقى دیگرى که دست اندر کار ایجاد، تولید و ارائه سایت هستند تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از سایت ندارند. بدون محدود کردن پیش گفته ها، هر چیزی که در سایت به شما ارائه مى شود تنها بصورتى که هست بدون هیچگونه تضمین صریح یا تلویحى، شامل ولى نه محدود به، ضمانت هاى تلویحى قابلیت فروش، مناسب بودن براى هدفى ویژه و یا عدم تخطى قانونى ارائه مى گردد. همچنین گروه تأسیسات قائم (عج) در قبال هرگونه خسارت وارده و یا ویروسى که ممکن است بر لوازم کامپیوترى شما و سایر اموال بخاطر ورود، استفاده، و یا مرور سایت و نیز بارگیری (download) هرگونه مطلب، دیتا، متن، عکس، تصویر و یا صوت از سایت اثر بگذارد مسئولیتى بعهده نمى گیرد.

4- هرگونه پیام یا مطلبى از جمله "دیتا"، اظهار نظر، پیشنهاد و امثال آن، که توسط نامه الکترونیکی و غیر آن به سایت مخابره مى کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. هر چیزى را که مخابره و یا الصاق و ارسال نمایید مى تواند توسط گروه تأسیسات قائم (عج)  و مؤسسات وابسته به آن به هر منظورى، شامل ولى غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.

5- تصاویر اشخاص و یا اماکن و یا کالا هایی که در سایت به نمایش گذاشته مى شوند یا در مالکیت گروه تأسیسات قائم (عج)   بوده و یا با اجازه مالکین آنها درج شده است. استفاده از این تصاویر توسط شما و یا هرکس دیگر با اجازه شما ممنوع است مگر آنکه بطور مشخص در این "شرایط و الزامات" مجاز شمرده شده و یا اجازه مشخص در مکان دیگرى از سایت داده شده باشد. هرگونه استفاده غیر مجاز از این تصاویر مى تواند تخطى از قوانین کپى رایت، مقررات مربوط به حقوق مارک هاى تجارى و یا قوانین و مقررات امور شخصی و تبلیغات و ارتباطات محسوب شود.

6- علائم تجارى، آرم ها و مارک هاى تجارى و خدماتى (که جمعاً، "علائم تجارى" خوانده مى شوند) و در سایت به نمایش در مى آیند، آرم ها و مارک هاى تجارتى ثبت شده و ثبت نشده گروه تأسیسات قائم (عج)  و دیگران مى باشند. هیچ جزئى از محتواى سایت را نمى توان تحت عناوین صدور اجازه یا حق ضمنى و تلویحى، یا "عدم امکان انکار پس از قبول و غیره جهت استفاده از علائم تجارى نمایش داده شده در سایت، بدون اجازه کتبى صاحبان علائم، تعبیر یا تفسیر کرد. استفاده شما از علائم تجارىِ نمایش داده شده در سایت و یا هرگونه محتواى دیگر سایت اکیداً ممنوع است مگر آنچه در این "شرایط و الزامات" مقرر و یا تصریح شده باشد.

7- گروه تأسیسات قائم (عج)  در مورد اطلاعات هر سایت دیگرى که با این سایت مرتبط باشد مسئول نیست. این سایت ها توسط اشخاص دیگرى غیر از گروه تأسیسات قائم (عج)  ایجاد شده اند. گروه تأسیسات قائم (عج)  بعنوان نـاشر یـا مروج مطالب مندرج در این سایت ها عمل نمى کند. هرگونه برقرارى ارتباط یا نشان کردن صفحات خارج از سایت یا سایت هاى دیگر در "bookmark" مرورگر خود را تنها و تنها با مسئولیت شخصى خویش انجام مى دهید.

8- گروه تأسیسات قائم (عج)  نرم افزارهایی را براى بارگیری (download) از این سایت بعنوان خدمتى به مشتریان و کاربران نهایى خود و بخاطر استفاده شخصى ایشان عرضه مى نماید. به مشتریان صریحاً اجازه داده مى شود که اینگونه موارد مربوط به خدمات گروه تأسیسات قائم (عج)  را بارگیری (download) و نصب نمایند، مشروط بر اینکه مطالب مورد تغییر قرار نگرفته و کلیه تذکرات مربوط به مالکیت و حقوق مولفین (قانون کپى رایت) مندرج در این مطالب حفظ شوند. منحصراً براى منظور این بند (بخش 8)، حوزه تعریف استفاده شخصى گسترش یافته و شامل اشخاصى نیز که در راه اندازى، پیکره بندى و ترکیب سیستم از سوى یک مشترى کاربر نهایى گروه تأسیسات قائم (عج)  نقش دارند نیز مى شود. هرگونه استفاده دیگر از این مواد ممنوع است.

برخى از فایل هاى نرم افزارى قابل بارگیری (download) از این سایت ممکن است متعلق به سایرین باشد و در این صورت فایل هاى مزبور شناسانده خواهند شد. گروه تأسیسات قائم (عج)  این فایل ها را بعنوان خدمتى به مشتریان کاربر نهایى خود در زمینه استفاده مشروحه فوق در بند 8 عرضه مى نماید. گروه تأسیسات قائم (عج)  رأساً هیچگونه حق مالکیت و یا مجوز استفاده از این فایل ها را صادر نمى نماید. این اجازه یا مجوز استفاده تنها توسط مالک (مالکین) و یا فروشنده (فروشندگان) این فایـل ها صادر مى گردد. اشخاصى که این فایل ها را کپى کرده و یا مورد استفاده قرار مى دهند شخصا مسئول رعایت شرایط و الزاماتى که ممکن است توسط مالک (مالکین) یا فروشنده (فروشندگان) این فایل، جهت استفاده از آنها وضع شده باشد، خواهند بود.

9- قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.

10- گروه تأسیسات قائم (عج)  مى تواند با به روز کردن این بیانیه در هر زمان این "شرایط والزامات" را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط والزامات جارى و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.

11- این سایت فقط محلی برای عرضه کنندگان کالا (فروشندگان) و متقاضیان کالا (خریداران) بوده و مالک سایت (گروه تأسیسات قائم (عج)  ) هیچگونه دخالتی در معاملاتی که در سایت صورت می پذیرد نداشته و در ارتباط با کلیه معاملات مذکور هیچگونه مسئولیت و تعهدی متوجه گروه تأسیسات قائم (عج)  نمی باشد.

12- حق ارسال هرز نامه (spam) برای سایر اعضا ارائه شده و در صورت مشاهده سایت حق دارد عضویت شما را لغو نماید.

13- برای استفاده از خدمات سایت شما می بایستی کارمزد های مربوطه را بپردازید. کلیه کارمزدهای پرداختی به سایت غیر قابل بازگشت می باشد.

14- گروه تأسیسات قائم (عج)  به عنوان مالک سایت مجاز است به هر دلیلی از ارائه سرویس و خدمات خود به هر فردی که صلاح بداند اجتناب نماید از این حق زمانی استفاده خواهد شد که شرکت متوجه سو استفاده آن فرد از سیستم شده است.

15- به محض پذیرش عضویت شما در سایت، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.

16- از قراردادن آگهی های مربوط به بازاریابی شبکه ای ، هرمی جداً خود داری فرمایید. تنها بازاریابی های قابل آگهی شامل بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای می باشد.  

شایان به ذکر هست که در صورت بروز هر گونه مشکل و داشتن هر نوع سوال و ابهام در مورد کالاها و خدماتی که گروه تأسیسات قائم ارائه میدهد ، می توانید با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل نمایید و یا حضوراً به آدرس ذکر شده در سایت مراجعه فرمایید.