فرم استخدام

تاسیسات قائم از بین نیروهای فعال، حرفه ای و کارآمد دعوت به عمل می آورد.

اطلاعات پایه


شغل مورد تقاضا

سوابق کاری

سوابق تحصیلی

+ اضافه کردن سابقه تحصیلی جدید

زبان های خارجی

+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی

مشخصات معرف

+ اضافه کردن معرف جدید

نحوه مراجعه / ارتباط

سایر توضیحات